Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS‐ EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN WIVO B.V.

WIVO B.V.

Dubloen 13

5751 PX Deurne (Nederland)

Kvk: 17088452

1 Definities

1.1 Opdrachten: Deze kunnen zowel mondeling als schriftelijk zijn gegeven.

1.2 Opdrachtgever: Iedere (rechts)‐persoon of zijn/haar vertegenwoordiger, gemachtigde en rechtverkrijgende die aan Wivo een opdracht tot het verricht van werkzaamheden heeft gegeven. Dit kan zowel een particulier als ondernemer zijn.

1.3 Opdrachtnemer: Wivo B.V.

1.4 Werkzaamheden: Alle werkzaamheden waartoe Wivo opdracht heeft gekregen in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden welke zijn vermeld in de offerte en/of opdracht c.q.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, offertes en rechtshandelingen (zowel mondeling als schriftelijk) die door opdrachtgever zijn aangegaan met Wivo.

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Wivo voor de uitvoering waarvan door Wivo derden dienen te worden betrokken.

2.3 Van deze voorwaarden kan enkel worden afgeweken met schriftelijke toestemming van Wivo. Deze afwijking geldt slechts eenmalig voor de desbetreffende opdracht. Bij de volgende opdrachten gelden de gehele Algemene Voorwaarden weer integraal tenzij over de afwijking opnieuw schriftelijk overeenstemming bereikt is.

2.4 Afspraken met personeel van Wivo binden Wivo niet tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door haar bevestigd.

2.5 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Wivo, tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing naar de eigen Algemene Voorwaarden van opdrachtgever of een vermelding op het briefpapier met daarin de exclusieve werking van de eigen Algemene Voorwaarden opgenomen is hiervoor niet voldoende. Er moet uitdrukkelijk schriftelijk over en weer overeengekomen zijn dat de Algemene Voorwaarden van Wivo niet van toepassing zijn.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Wivo en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

3 Offerte

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. De gedane aanbiedingen en offertes worden telkens per individuele opdracht gegeven, hieraan kunnen in de toekomst dus geen rechten worden ontleend door opdrachtgever.

3.2 Een aanbieding/offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken.

3.3 Wanneer opdrachtgever aan Wivo tekeningen, afmetingen, gegevens, etc. verstrekt mag Wivo uitgaan van de juistheid van deze gegevens en zal zij haar offerte baseren op de aangeleverde gegevens en bescheiden. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens.

3.4 Indien een opdracht uitblijft heeft Wivo het recht alle kosten die hij heeft moeten maken om zijn offerte gestalte te geven bij opdrachtgever in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp‐ en calculatiekosten, tekenkosten en administratiekosten.

3.5 De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, “ex works”, conform Incoterms 2000. De prijzen zijn exclusief BTW, emballage, reiskosten, kosten voor grond‐, hei‐, hak‐, breek‐, funderings‐, metsel‐, timmer‐, stukadoors‐, schilders‐, behangers‐, herstel‐ of andere bouwkundige werkzaamheden, kosten voor aansluiting gas, water, licht en elektriciteit, kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezig zaken, kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen en afval tenzij dit in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.6 Wijzigingen van opgegeven prijzen worden zonder voorafgaande kennisgeving uitdrukkelijk voorbehouden. Zo is Wivo gerechtigd om opgetreden verhogingen van lonen, sociale werkgeverslasten, alsmede verhogingen van andere tarieven, welke door Wivo kostenverhogend zijn, door te berekenen aan de opdrachtgever. Indien deze prijsstijging meer dan 10% dan de overeengekomen prijs bedraagt en plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden tenzij Wivo bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeengekomene uit te voeren, of indien prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Wivo rustende verplichtingen ingevolge de wet of indien bedongen dat aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd bij Wivo, niet aan Wivo wordt gegeven, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle bijbehorende bescheiden binnen 5 dagen aan Wivo retour te zenden bij gebreke waarvan Wivo het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te rekenen aan opdrachtgever. Daarnaast is opdrachtgever een boete verschuldigd van € 1000,‐ per dag dat deze overtreding voortduurt en opdrachtgever de bescheiden niet retourneert aan Wivo.

4 Opdracht

4.1 Een opdracht bindt de opdrachtgever. Ook de aanvang van feitelijke werkzaamheden door Wivo bindt de opdrachtgever.

4.2 De opdrachtgever mag de materialen die Wivo voornemens is in de opdracht te gebruiken vooraf voor eigen rekening (laten) controleren. Als Wivo hierdoor schade lijdt aan de materialen komt deze schade ten laste van opdrachtgever.

4.3 Wanneer de opdrachtgever de aanbieding/offerte aanvaardt maar daarbij enkele wijzigingen aanbrengt betekent dit niet dat er een opdracht tot stand is gekomen. In dit geval dient Wivo de afwijkingen/wijzigingen schriftelijk te bevestigen alvorens een opdracht tot stand komt.

4.4 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert is hij verplicht alle tot dan toe gemaakte kosten te vergoeden.

4.5 Wivo behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor een goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de aanvullende werkzaamheden.

4.6 Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist heeft Wivo het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

4.7 Wivo heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten wanneer zij, door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te voorzien noch te verwachten waren, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Hieronder valt onder andere de situatie wanneer (onder)leveranciers, (onder)aannemers niet of niet tijdig aan hun verplichtingen jegens Wivo voldoen, stakingen, onwerkbaar weer, ziekte, wegversperringen, verkeeropstoppingen, etc. Indien Wivo overgaat tot opschorting is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten van opdrachtgever.

4.8 Wivo is niet bevoegd op te schorten wanneer de nakoming blijvend onmogelijk. De overeenkomst kan dan worden ontbonden door beide partijen. De overeenkomst wordt enkel ontbonden voor dat deel van de overeenkomst dat niet meer nagekomen kan worden. Partijen hebben over en weer geen recht op schadevergoeding en/of een boete als gevolg van de ontbinding.

4.9 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat alle benodigde vergunningen, ontheffingen en beschikkingen die noodzakelijk zijn om de werkzaamheden uit te voeren tijdig zijn verkregen.

4.10 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval als meer‐ en/of minderwerk indien er sprake is van een wijziging in het bestek of ontwerp, de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenkomst met de werkelijkheid, wanneer meer dan 10% wordt afgeweken van de geschatte hoeveelheid.

4.11 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Wanneer het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Wivo bij de eindafrekening 10% van het verschil van dit bedrag bij opdrachtgever in rekening brengen.

4.12 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Wivo ongestoord en op het overeengekomen tijdstip haar werkzaamheden kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van de werkzaamheden beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen (waaronder gas, water, licht, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte, etc.). Wanneer opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt en daardoor een vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden optreedt is opdrachtgever hiervoor en voor alle bijkomende kosten aansprakelijk. De werkzaamheden zullen vervolgens door Wivo worden uitgevoerd wanneer haar planning dit toelaat.

4.13 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding, beschadiging van gereedschappen en materialen en andere zaken van Wivo die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.

5 Rechten van intellectuele eigendom

5.1 Wivo behoudt de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, offertes, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, enz.

5.2 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, afbeeldingen, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken.

5.3 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Wivo of getoond op de website van Wivo worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Wivo, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc, van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten – openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen –is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wivo voorbehouden.

5.4 Bij overtreding van de bepalingen 5.2 en 5.3 is opdrachtgever aan Wivo direct een opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,‐. Naast deze eenmalige boete is opdrachtgever een boete van € 500,‐ per dag verschuldigd dat de overtreding voortduurt. Naast deze boete kan aanvullende schadevergoeding gevorderd worden door Wivo.

6 Levering en levertijd

6.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Wivo, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Wivo, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens.

6.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder wordt verstaan de levering van onderdelen van een bepaalde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd. In dit geval vinden betalingen conform het bepaalde in artikel 11 plaats.

6.3 De levering wordt door Wivo bij benadering vastgesteld. Bij benadering van de levertijd gaat Wivo uit van de omstandigheden waaronder de opdracht moet worden uitgevoerd die op dat moment bij hem bekend zijn. De levertijd wordt bij het aangaan van de opdracht/overeenkomst bepaald. Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Wivo tenzij deze door haar schuld is veroorzaakt.

6.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de bij benadering vastgestelde levertijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht bij opdrachtgever.

6.5 De levertijd vangt aan op het moment dat alle benodigde informatie door de opdrachtgever is verstrekt, over alle technische details overeenstemming is bereikt, de overeengekomen betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.

6.6 De levertijd wordt in ieder geval (doch niet limitatief) verlengd wanneer er sprake is van omstandigheden die ten tijde van het vaststellen van de levertijd bij Wivo niet bekend waren, zoals onder andere bij: meerwerk, bij onwerkbaar weer, als er sprake is van opschorting door Wivo alswel door opdrachtgever en storing in het bedrijf als gevolg van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan ziekte, oorlog, mobilisatie, onlusten, stremmingen in het vervoer, brand, ongevallen, stakingen, etc.)

6.7 De met Wivo overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Overschrijding van de benaderde levertijd levert in geen geval recht op schadevergoeding op tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6.8 Wivo verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel.

6.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Wivo, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Wivo het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen.

6.10 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien een en ander naar mening van Wivo is uitgevoerd conform de opdracht en/of het door Wivo geleverd project door opdrachtgever in gebruik is genomen.

7 Risico overgang

7.1 Het risico van de zaak en goederen gaat over op het moment dat Wivo deze beschikbaar stelt aan opdrachtgever.

7.2 Normaliter zorgt Wivo voor het transport van de goederen. Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat opdrachtgever zorg draagt voor het transport. Het risico van opslag, laden, transport en lossen ligt dan geheel bij de opdrachtgever.

7.3 Wanneer Wivo de goederen installeert bij opdrachtgever gaat het risico van de goederen over op opdrachtgever op het moment dat deze goederen worden overgedragen aan opdrachtgever.

8 Oplevering

8.1 Het werk wordt opgeleverd beschouwd wanneer opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd, het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen, Wivo schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd of opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende delen die binnen 30 hersteld of geleverd kunnen worden en de ingebruikname niet in de weg staan.

8.2 Wanneer opdrachtgever het werk niet goedkeurt dient hij dit schriftelijk binnen 14 dagen na de keuring onder opgaaf van redenen kenbaar te maken aan Wivo. Wivo heeft vervolgens de mogelijkheid om het werk opnieuw op te leveren met wijziging/verbetering en/of aanvulling van werkzaamheden. Daarna zal er opnieuw levering plaatsvinden waarbij deze artikelen opnieuw van toepassing zijn.

8.3 Wivo is niet aansprakelijk voor druk‐, schrijf‐ en telfouten, onduidelijkheden in de offertes of opdrachtbevestigingen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes en opdrachtbevestigingen geldt de uitleg van Wivo als bindend.

8.4 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen door opdrachtgever blijven deze ter beschikking staan van opdrachtgever. Wivo zal niet afgenomen zaken voor rekening en risico van opdrachtgever opslaan. Wivo mag altijd gebruik maken van de mogelijkheid van artikel 6:90 BW, dit betekent dat Wivo de bevoegdheid heeft om deze zaken te verkopen.

9 Garanties

9.1 Wivo staat voor een periode van 6 maanden na oplevering in voor een goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

9.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Wivo voor de periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits zij vrij was in de keuze daarvan. Indien blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn , zal Wivo deze herstellen of vervangen. De delen die bij Wivo hersteld of door Wivo vervangen worden moeten door opdrachtgever aan Wivo worden toegezonden. Demontage en montage van deze delen en de eventuele gemaakte kosten komen voor rekening van opdrachtgever.

9.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat Wivo voor de periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Indien blijkt dat de een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Wivo de keuze maken om of de bewerking opnieuw uit te voeren (in dat geval moet de opdrachtgever voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren), of het gebrek herstellen (in dat geval moet de opdrachtgever het materiaal franco aan Wivo terugsturen, of Wivo crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak dan staat Wivo voor de periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Indien blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak franco aan Wivo worden teruggezonden. Daarna zal Wivo de keuze maken of zij de zaak herstelt, de zaak vervangt, of de opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit installatie en/of montage van een geleverde zaak dan staat Wivo voor de periode van 6 maanden in voor de deugdelijkheid van de installatie en/of montage. Indien blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Wivo dit herstellen. De eventuele bijkomende kosten (waaronder administratiekosten en reis‐ en verblijfkosten) komen voor rekening van opdrachtgever.

9.6 Voor de onderdelen waarvoor opdrachtgever en Wivo dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen geldt fabrieksgarantie. Wanneer opdrachtgever gelegenheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie zal deze in de plaats treden van de garantie gegeven op grond van dit artikel.

9.7 Geen garantie wordt verleend op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering.

9.8 Opdrachtgever is in alle gevallen verplicht Wivo de mogelijkheid te bieden om een eventueel gebrek te herstellen.

9.9 Opdrachtgever kan enkel een beroep doen op de garantie zoals staat vermeld in dit artikel wanneer opdrachtgever aan al zijn verplichtingen richting Wivo heeft voldaan.

9.10 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of onjuist uitgevoerd onderhoud en installatie, montage, wijzigingen of reparaties door derden of opdrachtgever. Wivo aanvaardt tevens geen verantwoordelijkheden voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgevers of derden.

9.11 Opdrachtgever kan op een gebrek geen beroep meer dan wanneer opdrachtgever niet binnen 14 dagen na het ontstaan van het gebrek schriftelijk bij Wivo heeft geklaagd.

9.12 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van deze overeenkomst kunnen vorderen.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Wivo draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Wivo reeds uitgevoerde werkzaamheden.

10.2 Wivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kosten voor schade aan kabels en leidingen.

10.3 Wivo zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst wordt uit te voeren, na melding door Wivo onmogelijk worden geacht.

10.4 Opdrachtgever is gehouden Wivo schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Wivo instellen terzake van schade ontstaan door of met de door Wivo geleverde diensten.

10.5 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

10.6 Adviezen worden door Wivo naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen.

10.7 Evenmin aanvaardt Wivo enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Wivo zijn medegedeeld of ter hand gesteld.

10.8 In geen geval zal Wivo verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

10.9 Wivo is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever.

10.10 Wivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor vervuilde grond, chemicaliën, verborgen asbest en/of andere chemicaliën, b.v. olielekkage, veroorzaakt door graafwerkzaamheden, waarbij oude olievaten bloot komen, trilschade, tevens aanvaardt Wivo geen enkele aansprakelijkheid voor waterverontreiniging veroorzaakt door hiervoor genoemde, hetzij bij het aannemen, uitvoeren of uitbesteden van werken.

10.11 De aansprakelijkheid voor schade is beperkt tot het factuurbedrag.

11 Betalingen

11.11 Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats conform onderstaande bepalingen:

11.11.1 Bij balieverkoop contant of pin.

11.11.2 Indien termijnbetaling is overeengekomen:

– 40% van de totale prijs bij de opdrachtverstrekking;

– 50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal;

– 10% van de totale prijs bij oplevering.

11.11.3 In alle overige gevallen binnen 8 dagen na factuurdatum.

11.11.4 Wij accepteren geen briefjes van 500 en 200 euro.

11.12 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is opdrachtgever op verzoek van Wivo verplicht zekerheid te stellen voor haar betaling danwel een voorschot te voldoen. Indien opdrachtgever hieraan niet binnen de gestelde termijn aan voldoet is Wivo gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de schade te verhalen op opdrachtgever. Opdrachtgever is direct in verzuim.

11.13 Het recht van opdrachtgever om zijn vorderingen op Wivo te verrekenen is uitgesloten, tenzij er sprake is van een faillissement van Wivo.

11.14 De vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar wanneer een betalingstermijn wordt overschreden, opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt, wanneer er beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd, wanneer opdrachtgever wordt ontbonden/geliquideerd of beëindigd of wanneer opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of overlijdt.

11.15 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn is opdrachtgever rente verschuldigd aan Wivo. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente wanneer deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een deel van de maand als een volledige maand beschouwd.

11.16 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Wivo moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00.

11.17 Indien opdrachtgever de opdracht in onder aanneming door Wivo laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Wivo zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Wivo cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Wivo reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan.

11.18 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op.

12 Eigendomsvoorbehoud

12.11 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niettegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Wivo gesloten overeenkomsten is nagekomen:

– De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf;

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Wivo verrichte of te verrichten diensten:

– Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en).

12.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Wivo voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Wivo zouden worden onttrokken.

12.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Wivo de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Wivo zal cederen. Opdrachtgever verleent Wivo reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende vordering(en) over te gaan. 9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde.

12.4 Wivo is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Wivo niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft.

13 Overige voorwaarden

13.11 De opdrachtgever verplicht zich het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking te stellen.

13.12 De opdrachtgever verplicht zich vrije toegang c.q. doorgang te verlenen ten behoeve van de te verrichte werkzaamheden, tevens moet er zorg gedragen worden voor een goede bereikbaarheid van onze machines en/of drijvend materieel.

13.13 Bij uitvoering van een opdracht is Wivo nimmer verantwoordelijk voor de navolgende werkzaamheden te weten: grondwerk, boor‐ en zaagwerkzaamheden, het vrijmaken van de ondergrond van obstakels, zoals leidingen, kabels, puin etc. en bovengrondse obstakels zoals luifels, kabels en bomen tenzij anders is overeengekomen.

13.14 Wivo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (weg) verzakkingen, alsmede hei‐ en trilschade, anders dan door eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen.

13.15 Wivo kunnen nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van het aangeboorde bronwater, derhalve komen alle kosten t.b.v. het boren c.q. slaan van een waterbron alsmede het niet functioneren en/of het niet mogen functioneren van de waterbron voor rekening van de opdrachtgever.

13.16 Wivo kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade veroorzaakt door, het na bijvullen van het waterreservoir en/of het niet tijdig vervangen van de batterijen en condensatoren.

14 Ontbinding en toepasselijk recht

14.11 Wanneer opdrachtgever de overeenkomst wenst te ontbinden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van Wivo kan Wivo hiermee instemmen. Enkel bij schriftelijke instemming van Wivo kan de overeenkomst dan ontbonden worden. Opdrachtgever dient Wivo alle reeds gemaakte en nog te maken kosten te vergoeden. Daaronder wordt in ieder geval vermogensschade, gederfde winst en alle reeds gemaakte kosten.

14.12 Wivo is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten wanneer de opdrachtgever niet voldoet aan zijn/haar verplichtingen of wanneer Wivo na het sluiten van de overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen niet kan nakomen.

14.13 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst te ontbinden wanneer zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van opdrachtgever kan worden gevergd. Indien ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is is hij gehouden de schade (daaronder begrepen de kosten) te vergoeden aan Wivo.

14.14 Op alle overeenkomsten en transacties van Wivo met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

14.15 Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Evenmin andere internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.

14.16 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. De rechtbank ’s‐Hertogenbosch is bevoegd van geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst kennis te nemen. Partijen kunnen, mits zij daar beiden mee akkoord gaan een andere vorm van geschilbeslechting afspreken.

15 Slotbepaling

15.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Wivo.

Plan vrijblijvend een adviesgesprek bij jou thuis.

Bestel direct jouw graszoden

Hoeveel m2 wens je te bestellen? *
Ik wil de graszoden *
Op welke datum wil je de graszoden ontvangen?
Email *
Naam *
Telefoonnummer
Plaats *
Postcode *
Straat *
Huisnummer *

Aanvraag verhuur

1
Verhuur
2
Kies je machine
3
Datum en tijd
4
Jouw gegevens

Het reserveren van machines

Fijn dat je ervoor kiest om bij ons een machine te huren! Het is belangrijk dat je een aantal dagen van te voren de machine op jouw naam laat reserveren. Zo creeëren we een beter overzicht over de beschikbaarheden van de machines, voor jou als klant, maar ook voor ons zelf.

Met het invullen van dit formulier doe je een aanvraag voor het reserveren van één of meerdere machines. LET OP: Het invullen van dit formulier is nog geen definitieve reservering. Wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met je op voor de bevestiging. Het kan wel eens voorkomen dat een machine niet meer beschikbaar is.

Lees ook onze verhuurvoorwaarde

Kies je machine

Onze transporttarieven:
Binnen 20km = €65,-
Overige plaatsen = €105,-

Levering *

Indien wij de machine dienen af te leveren, hieronder graag het afleveradres vermelden.

Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Datum ophalen / leveren *
Datum terugbrengen / laten ophalen *
Naam *
Achternaam *
Bedrijfsnaam
Email *
Telefoonnummer *
Postcode *
Plaats *
Straatnaam *
Huisnummer *
Toevoeging
Opmerking

Aanvraag offerte Avant Loader

Naam*
Bedrijfsnaam
Email*
Telefoonnummer*
Voeg de gewenste extra opties toe.
Vragen/opmerkingen
Heb je een vraag?