Verhuurvoorwaarden

1 Algemeen

1.1 Deze Algemene Verhuurvoorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren van goederen en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

1.2 Van deze Algemene Verhuurvoorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Wivo B.V., hierna te duiden als ‘Verhuurder’, slechts bindend, indien deze door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

1.3 Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever, hierna te duiden als ‘Huurder’, zijn niet van toepassing, tenzij dit door Verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

2 Aanbiedingen

2.1 Al onze aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de aanvraag door Verhuurder verstrekte gegevens. Tenzij anders overeengekomen behouden aanbiedingen hun geldigheid tot maximaal 2 maanden na dagtekening.

2.2 Tenzij anders aangegeven zijn alle prijzen in euro’s, exclusief BTW.

2.3 Afwijkingen van gedane aanbiedingen binden Verhuurder alleen, indien deze door Verhuurder schriftelijk akkoord zijn verklaard en bevestigd zijn .

2.4 De dag en weekprijzen zijn gebaseerd op een gebruik van 8 uur per dag of 40 uur per week. Bij een gebruik meer dan 8 uur per dag of 40 uur per week geldt een door Verhuurder vast te stellen toeslag.

2.5 Voor onjuistheden of afwijkingen met betrekking tot afbeeldingen, vermeldingen van maten, capaciteit en gewichten kan Verhuurder nimmer aansprakelijk gehouden worden.

3 Huurperiode

3.1 Huurovereenkomsten gelden als aangegaan voor een periode van minimaal één dag en voor maximaal de periode als in de overeenkomst is vermeld.

3.2 Bij het bepalen van de huurtijd worden alle dagen, ook zaterdagen, zon- en feestdagen en andere vrije dagen meegerekend en telt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

3.3 De Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan ons te retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen de overeenkomst te verlengen.

3.4 Indien het huurobject niet binnen de overeengekomen termijn wordt geretourneerd, heeft Verhuurder het recht de huurprijs door te berekenen tot het moment, dat het huurobject alsnog geretourneerd wordt.

3.5 De huurperiode eindigt (zie ook 3.6) nadat Verhuurder het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon/huurovereenkomst door Verhuurder. M.a.w. het huurobject o.a. onbeheerd afmelden en achterlaten op het werk of in of bij één van de vestigingen van Verhuurder wordt niet geaccepteerd als einde huurperiode.

4 Afleveren, afhalen en levertijd

4.1 lndien zulks is overeengekomen geschiedt het afleveren en ophalen van het huurobject aan het door de Huurder opgegeven adres op de begane grond binnen en voor zijn rekening; projectverplaatsingen van huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld en eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder.

4.2 De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering. Nimmer kan Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd.

4.3 Het huurobject dient direct hij ontvangst te worden gecontroleerd door Huurder. Reclames moeten op de dag van aflevering, direct schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen reclames meer geaccepteerd.

4.4 Indien aflevering op verzoek van Huurder wordt uitgesteld is Verhuurder bevoegd de overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden.

4.5 Indien de huurobjecten door expeditie Verhuurder of die van derden dienen te worden teruggebracht, worden deze bij terugkomst op de vestigingen gecontroleerd. Het meenemen van de huurobjecten door onze expeditie of die van derden is niet te beschouwen als een dergelijke controle. Indien schade, verlies, niet schoonmaken of onjuist verpakken wordt vastgesteld, laat Verhuurder dat binnen 10 werkdagen aan de Huurder weten. Na melding kan Verhuurder direct tot vervanging of reparatie overgaan en de kosten aan de wederpartij berekenen.

5 Risico

5.1 Het verhuurobject is vanaf het moment dat het ter beschikking is gesteld aan de Huurder, voor risico van Huurder. Huurder dient zorg te dragen voor verzekering bij een algemeen in Nederland geaccepteerde maatschappij.

5.2 Indien buiten de schuld van de Huurder schade/storing aan het huurobject is ontstaan, heeft hij recht op vervanging door gelijkwaardig materieel gedurende de verdere looptijd van de overeenkomst. Onkosten of schade bij stagnatie van werk door uitvallen van de huurobjecten kunnen niet op Verhuurder verhaald worden.

5.3 Bij diefstal, schade, breuk of manco wordt de vervangingswaarde in rekening gebracht. De beoordeling bij retour op de vestigingen is bindend.

6 Verplichtingen van Huurder

6.1 Huurder dient het huurobject in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin Huurder deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, onderhouden, (e.e.a. behoudens normale slijtage), gereinigd en op dezelfde wijze gesorteerd en verpakt als bij aflevering. Eventuele extra arbeidstijd hieruit voortvloeiend is voor rekening van de huurder.

6.2

 1. Tenzij anders overeengekomen is Huurder verplicht, voordat Huurder het huurobject in ontvangst neemt, aan Verhuurder een door Verhuurder vast te stellen waarborgsom te voldoen.
 2. Na terugontvangst van het huurobject zal deze waarborgsom aan de Huurder worden gerestitueerd, onder aftrek van aan Verhuurder nog toekomende huurpenningen en/of schadevergoeding en/of kosten.
 3. Indien op enig moment tijdens de looptijd van de overeenkomst het bedrag van de door de Huurder verschuldigde huurpenning het bedrag van de waarborgsom overschrijdt, is Verhuurder gerechtigd aanvulling van de waarborgsom met een door Verhuurder vast te stellen bedrag te eisen.

6.3

 1. Huurder is verplicht het huurobject overeenkomstig de bestemming te gebruiken en als een goed huisvader te verzorgen, waarbij eventuele voorgeschreven en aan Huurder ter hand gestelde bedieningsvoorschriften in acht genomen dienen te worden.
 2. Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van de juiste brandstof en smeermiddelen en voor het op peil houden van het oliepeil van het huurobject gedurende de gehele huurperiode.
 3. Het is Huurder niet toegestaan veranderingen aan het verhuurobject aan te brengen, dan wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Verhuurder gegeven uitdrukkelijke toestemming.
 4. Huurder is verplicht elke schade en/of elk gebrek aan het huurobject onmiddellijk schriftelijk aan Verhuurder te melden.

6.4 Indien voor het gebruik van het huurobject een vergunning nodig is, draagt, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, Huurder zorg voor de tijdige verkrijging van de vergunning.

6.5 Huurder mag het huurobject niet buiten Nederland brengen en of gebruiken zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.

7 Eigendom en inspectie

7.1 Verhuurder behoudt te allen tijde het eigendom van het huurobject en door Verhuurder wordt derhalve het recht voorbehouden het huurobject te allen tijde te controleren of te laten controleren.

7.2 De Huurder verplicht zich reeds nu voor alsdan om hieraan steeds zijn volledige medewerking te zullen verlenen.

7.3 Derdenbeding eigenaar/pandhouder:

 1. Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het huurobject bij een derde kan (komen te) berusten of dat het verhuurde goed kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van de Verhuurder te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben uit hoofde van huur- en/of financiële leaseovereenkomsten of uit welke hoofde dan ook.
 2. Niettegenstaande het bestaan van een huurovereenkomst zal Huurder huurobject op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde als eigenares of pandhoudster afgifte van het huurobject zal vorderen op grond van niet nakoming van de verplichtingen van de Verhuurder jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 3. Indien de derde eigenaar is van het huurobject (of als voormalig pandhouder de eigendom heeft verkregen) en de derde de onderhavige huurovereenkomst zou willen continueren, is Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 4. Voor zover de onderhavige huurovereenkomst eerder tot stand komt dan de bovengenoemde huur- en/ of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval blijft ook na verkoop van het verhuurde goed door Verhuurder aan de derde, gevolgd door de bovengenoemde huur- en/of financiële leaseovereenkomst tussen Verhuurder en de derde, de onderhavige huurovereenkomst tussen Verhuurder en Huurder van kracht.
 5. Het hiervoor in lid a t/m d opgenomen ‘derdenbeding’ kan noch door Huurder, noch door Verhuurder worden herroepen.

8 Verlies van materieel

8.1 Iedere vervreemding of bezwaring, dan wel afstanddoening van het huurobject, zowel om baat als om niet ten behoeve van een derde is zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurder verboden. Lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

8.2 Huurder dient Verhuurder onverwijld kennis te geven van een eventuele beslaglegging op haar goederen of een gedeelte daarvan en voorts van haar faillissement of surseance van betaling en is verplicht immer de beslagleggende deurwaarder, de curator of de bewindvoerder op de hoogte te brengen van de met Verhuurder bestaande huurovereenkomst, en verplicht het huurobject direct terug te leveren aan Verhuurder.

8.3 Indien het huurobject gedurende de looptijd van de overeenkomst, door wat voor oorzaak dan ook, verloren gaat of uit de macht van de Huurder geraakt, dient de Huurder Verhuurder daarvan direct op de hoogte te stellen en is hij gehouden binnen 8 dagen de kosten te vergoeden, zodat de Verhuurder per direct een gelijkwaardig artikel kan inkopen. Tevens dient huurderving, betaald te worden vanaf dag 1 waarover geen huurpenningen ontvangen kunnen worden van bovengenoemd artikel. Wanneer er sprake mocht zijn van een strafbaar feit, dan verplicht Huurder zich onverwijld aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten onder overlegging van een kopie van de aangifte aan Verhuurder.

9 Beëindiging, opzegging en vervanging

9.1 Een huurovereenkomst kan steeds met onmiddellijke ingang worden beëindigd door retournering en acceptatie van het huurobject door Verhuurder. (zie hoofdstuk 3)

9.2 Indien is overeengekomen, dat het huurobject door Verhuurder zal worden opgehaald, dient bij afmelding een termijn van tenminste 24 uur in acht genomen te worden.

9.3 Verhuurder heeft steeds het recht om het huurobject door gelijkwaardig materieel te vervangen, zonder dat dit voor de Huurder enig recht op schadevergoeding geeft.

10 Autoverhuur

10.1 Bij autoverhuur dient de Huurder/bestuurder minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor de te besturen voertuig of combinatie en tevens minimaal 21 jaar oud te zijn.

10.2 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief brandstof en exclusief meer kilometers.

10.3 Bij autoverhuur is, in afwijking van de schade risico regeling, per schade-incident een eigen risico van € 450,- excl. BTW verschuldigd. Voor Huurder/bestuurder tot en met 23 jaar wordt het eigen risico per schade-incident verhoogd met € 150,- excl. BTW.

10.4 Bij schade door overschrijding van het maximum laadvermogen blijft de Huurder aansprakelijk voor alle ontstane schade.

10.5 Auto’s mogen niet naar het buitenland zonder schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Verhuurder.

10.6 Huurder is de enige die gemachtigd is het huurobject te besturen.

10.7 De borgsom dient te allen tijde gepind te worden.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van Verhuurder onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.

11.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet als begrepen in het vermelde in lid 1, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storing in Verhuurder’s bedrijf of dat van haar leveranciers.

11.3 Bij overmacht heeft Verhuurder de keuze om ofwel de termijn van aflevering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, zonder dat Verhuurder in elke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, te beëindigen.

12 Betaling

12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materieel uitsluitend op basis van contante betaling vooraf.

12.2 Indien betaling op rekening wordt overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Verhuurder aan te wijzen rekening en zonder enige aftrek of verrekening.

12.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn vervallen eventuele kortingen en heeft Verhuurder het recht alsnog de volledige huurprijs in rekening te brengen.

12.4 Indien Huurder niet binnen de overeenkomstige termijn heeft betaald, wordt Huurder geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Verhuurder, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op vergoeding van rente gelijk aan 1.5% per maand vanaf de vervaldag.

12.5 Alle redelijke gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de nalatige Huurder.

12.6 De buitengerechtelijke kosten zijn steeds gelijk aan 15% van het achterstallig bedrag met een minimum van € 300,-.

13 Aansprakelijkheid

13.1 De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen c.q. de huurovereenkomst ondertekent blijft ten allen tijde aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van huurpenningen en de bijkomende kosten.

13.2 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan Verhuurder zijde, is alle aansprakelijkheid richting Verhuurder voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verhuurde goederen of verrichte werkzaamheden, zowel bij Huurder als bij derden, uitdrukkelijk uitgesloten.

13.3 Behoudens opzet of grove schuld is Verhuurder evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Verhuurder, dan wel van personen, die door Verhuurder in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst worden ingeschakeld.

13.4 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging is Verhuurder op geen enkele wijze gebonden aan afspraken met ondergeschikte leden van het personeel van Huurder.

13.5 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of Huurder ter beschikking gestelde gegevens.

13.6 Verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zee containers, auto’s, schaftwagens e.d.

13.7 Aansprakelijkheid voor schade gedurende, tijdens of na reparatie, keuring, (de) montage, opslag, verblijf of onderhoud, etc. van materieel aan derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

14 Annulering

14.1 Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak ook, behoudt Verhuurder het recht nakoming te eisen.

14.2 Indien Verhuurder een annulering accepteert, is Verhuurder gerechtigd aan Huurder alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving.

15 Opschorting en ontbinding

15.1 Indien de Huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, verkoop of liquidatie van diens bedrijf, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de ruimste zin van het woord.

15.2 De vordering ter zake van het reeds uitgevoerde deel van de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.

16 Toepasselijk recht/geschillen

16.1 Op alle door Verhuurder gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, of voortvloeien uit, met Verhuurder gesloten overeenkomsten worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van Verhuurder of een nader door de Verhuurder aangewezen rechtbank in Nederland, onder toepassing van Nederlands Recht.

Plan vrijblijvend een adviesgesprek bij jou thuis.

Aanvraag verhuur

1
Verhuur
2
Kies je machine
3
Datum en tijd
4
Jouw gegevens

Het reserveren van machines

Fijn dat je ervoor kiest om bij ons een machine te huren! Het is belangrijk dat je een aantal dagen van te voren de machine op jouw naam laat reserveren. Zo creeëren we een beter overzicht over de beschikbaarheden van de machines, voor jou als klant, maar ook voor ons zelf.

Met het invullen van dit formulier doe je een aanvraag voor het reserveren van één of meerdere machines. LET OP: Het invullen van dit formulier is nog geen definitieve reservering. Wij nemen op werkdagen binnen 24 uur contact met je op voor de bevestiging. Het kan wel eens voorkomen dat een machine niet meer beschikbaar is.

Lees ook onze verhuurvoorwaarde

Kies je machine

Onze transporttarieven:
Binnen 20km = €65,-
Overige plaatsen = €105,-

Levering *

Indien wij de machine dienen af te leveren, hieronder graag het afleveradres vermelden.

Straatnaam
Huisnummer
Toevoeging
Postcode
Plaats
Datum ophalen / leveren *
Datum terugbrengen / laten ophalen *
Naam *
Achternaam *
Bedrijfsnaam
Email *
Telefoonnummer *
Postcode *
Plaats *
Straatnaam *
Huisnummer *
Toevoeging
Opmerking

Aanvraag offerte Avant Loader

Naam*
Bedrijfsnaam
Email*
Telefoonnummer*
Voeg de gewenste extra opties toe.
Vragen/opmerkingen
Heb je een vraag?